Dotacje dla firm

Dotacje dla firm 2014-2020

Dzięki takim środkom finansowym, jak dotacje na rozwój firmy, które pozyskaliśmy dla podmiotów w poprzednich latach - przedsiębiorstwa te mogły rozwinąć swoją firmę oraz zwiększyć sprzedaż. Mogły też stać się przedsiębiorstwem bardziej konkurencyjnym na rynkach zagranicznych oraz rynku krajowym. Zwiększenie możliwości finansowych poprzez dotacje unijne na rozwój firmy, dotacje na eksport jest możliwe także w przypadku Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki nowym programom, jak dotacje unijne dla małych firm na lata 2014-2020, możliwe będzie sfinansowanie Twoich planów ekspansji na nowe rynki, zakup nowego sprzętu, rozwinięcie prac związanych z badaniami i rozwojem. Twoja działalność ma niepowtarzalną okazję pozyskania stałych i solidnych partnerów biznesowych poprzez Paszport do Eksportu i nowe programy internacjonalizacji. Dotacje unijne dla małych firm mogą stać się Twoją szansą na wejście Twojego przedsiębiorstwa na nowy poziom działalności i rozwoju.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz pytania dotyczące pozyskania dotacji oraz eksportu twoich produktów i usług– zacznij od bezpłatnej konsultacji z Argo Navi Export.

Dostępność funduszy

Zgodnie z prognozą – z przyznanych Polsce funduszy polityki spójności samorządy wojewódzkie będą mogły zarządzać jej znaczną częścią. Jest to 40% całej kwoty przyznanego funduszu, co oznacza dostępność środków w wysokości 31,28 mld euro. Celem przeznaczenia tej kwoty jest inwestycja w regionalne programy operacyjne. Dotacje unijne na rozwój firmy pozostają w ten sposób wsparciem dwubiegunowym – oferującym finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to zupełnie nowa strategia działania, która już teraz staje się podstawą realizowania programów dotacyjnych.

Doskonale przygotowana metodologia przyznawania środków pozwoliła obliczyć kwotę przysługującą każdemu województwu. W przypadku regionów słabo rozwiniętych – dotacje na eksport oraz standardowe dotacje unijne dla małych firm obliczane są w oparciu o dwie składowe. Należy jednak podkreślić, iż odmienna metodologia posłużyła do obliczenia funduszy przyznanych województwu mazowieckiemu – regionowi doskonale rozwiniętemu.

Z tego też względu zachęcamy Państwa do zapoznania się z największymi i jednocześnie oferującymi największe dofinansowania programami. Są to:

  • Program Infrastruktura i Środowisko,
  • Program Inteligentny Rozwój,
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Program Polska Cyfrowa,
  • Program Polska Wschodnia,
  • Program Pomoc Techniczna
  • Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Proponowane programy

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż najwięcej środków, bo aż 27,5 mld euro, zostało przeznaczonych na Program Infrastruktura i Środowisko. Kwota ta odzwierciedla oczywiście dofinansowanie na szczeblu krajowym, dzięki czemu w każdym województwie będzie możliwe wspieranie działań, których szczególną troską stała się ochrona środowiska naturalnego, dynamiczny rozwój infrastruktury technicznej, bezpieczeństwo energetyczne (tak na poziomie regionalnym, jak i krajowym), jak również dbałość o efektywną gospodarkę energetyczną.

Także kolejny program wpierania innowacji jest w stanie poszczycić się odczuwalnym dofinansowaniem w wysokości 8,6 mld euro. Mowa oczywiście o Programie Inteligentny Rozwój, który skupia się wokół działań innowacyjnych. W związku z tym na dotacje unijne (dla małych firm, bądź też firm prężnie rozwijających się) mogą liczyć przede wszystkim podmioty aktywnie zaangażowane w przedsięwzięcia związane z technologią informacyjno-komunikacyjną, zdrową żywnością, jakością życia, czy też biogospodarką.

Trzecim, wartym szczególnej uwagi jest Program Wiedza Edukacja Rozwój. To możliwość sięgnięcia po środki z puli liczącej 4,7 mld euro – tyle bowiem zostało przyznane na inwestycje podejmowane w ramach tego projektu. Ich celem jest wspieranie wszelkich działań podejmowanych na rzecz rozwoju rynku pracy, szeroko rozumianej edukacji oraz gospodarki. W szczególny sposób programem tym obejmowane są szkoły wyższe działające na rzecz rozwoju regionalnego – aktywnie promujące innowacje społeczne oraz różne formy współpracy międzynarodowej.

Czwartym z przedstawianych przez nas programów jest projekt, na który zostały przeznaczone ponad 2 miliardy euro (dokładnie: 2,2 mld euro). Jest to Program Polska Cyfrowa, którego nadrzędnym celem jest systematyczne zwiększanie dostępności do Internetu. Mogą z tych środków i dotacji na rozwój firmy skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, które codziennie podejmują działania na rzecz tworzenia sprawnej i przyjaznej obywatelom e-administracji. Dotacje unijne dla małych firm w ramach tego programu to również fantastycznych sposób na urzeczywistnienie wielu ciekawych projektów pozwalających w praktyce na finalizację wielu spraw za pośrednictwem komputera. Także przedsięwzięcia ukierunkowane na upowszechnianie wiedzy na temat technologii informacyjnej oraz związane ze szkoleniami pozwalającymi doskonalić umiejętności korzystania z komputerów mogą liczyć na taką formę wsparcia.

Oprócz powyższych istnieją także plany inwestycyjne skupione na potrzebach konkretnego regionu. Doskonałym tego przykładem jest Program Polska Wschodnia, który w latach 2014-2020 ma do zagospodarowania 2 mld euro. Dofinansowania na rozwój firm, jak również dotacje na eksport mogą być w tym przypadku wykorzystywane przez województwa tworzące obszar Polski Wschodniej. Celem ich wykorzystania jest zwiększenie konkurencyjności tego regionu, jak również znaczne wsparcie jego innowacyjności. Dzięki odpowiedniemu zagospodarowaniu tych środków możliwe będzie również zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wschodnich województw.

Mniejszą, lecz równie ważną dostępnością środków możliwych do zagospodarowania w ramach dofinansowań unijnych może poszczycić się Program Pomoc Techniczna. Kwota 0,7 mld ma stać się podstawą do tego, by działania i procedury przyznawania środków zostały w maksymalny sposób usprawnione. Celem tego przedsięwzięcia jest także rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych dotacji na eksport, dofinansowań dla małych firm, jak również pozostałych – przygotowanych z myślą o wspieraniu rozwoju firm. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przedsięwzięcia realizowane w ramach tego programu, w których uczestniczyć będzie zagraniczny partner, będą mogły liczyć również na wsparcie ze strony kolejnego programu – Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (dostępność środków: 0,7 mld euro).