Podkarpackie

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP


Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Od kiedy można aplikować ?

Nabór wniosków rozpoczyna się 31 października 2018 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru)
Wnioski składane są w terminie do 28 lutego 2019 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru)

Dla kogo ?

W przypadku projektów typu 1 (Rozwój MŚP): mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W przypadku projektów typu 2 (TIK): mikro i małe przedsiębiorstwa.

Na jaki cel ?

1) Rozwój MŚP ( obecny nabór od 31 października 2018 roku )

Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług.

Uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą MŚP prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy. Przez 12 miesięcy należy rozumieć faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej rozumianej jako uzyskiwanie przychodów z ww. działalności.

Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych. Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

 

2) TIK

Wsparcie skierowane będzie do nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych. Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wykorzystanie TIK w modelach:

1) B2B (Business to Business) - model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

2) B2C (Business to Consumer), model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.

3) C2C (Consumer to Consumer), model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Wartość wydatków kwalifikowanych


W przypadku projektów typu 1 (rozwój MŚP):

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

- minimalna: 100 000 zł,

- maksymalna: 4 000 000 zł;  

b) dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

- minimalna: 100 000 zł,

- maksymalna: 10 000 000 zł.

 

W przypadku projektów typu 2 (TIK):

- minimalna: 50 000 zł.

- maksymalna: 500 000 zł.

Intensywność pomocy


W przypadku projektów typu 1 (rozwój MŚP):

a) pomoc de minimis - 70%,

b) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

- mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

- średnie przedsiębiorstwa – 60%.

W przypadku projektów typu 2 (TIK):

- pomoc de minimis - 80%.

Termin rozstrzygnięcia konkursu


Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 października 2019 r.

Zainteresowany dofinansowaniem? Skontaktuj się z nami