Działanie 1.2 PO Polska Wschodnia – Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP ma na celu zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej a rynkach międzynarodowych.

Oś. Priorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie: Internacjonalizacja MŚP

Termin naboru:

II etap: Termin naboru: od 01.02.2017 r. do 14.12.2017 r.
I + II etap: Termin naboru: luty 2018 r - marzec 2018 r. oraz lipiec 2018 r. - wrzesień 2018 r.

Poziom wsparcia

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu: 80%

Minimalny wkład własny: 20%

Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

Etap I – 50 000 PLN

Etap II – 500 000 PLN

Typ projektu

Działanie podzielono na 2 etapy:

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

analizę możliwości eksportowych firmy, wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych, koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym, wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych), rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki ) propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe )
 
II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.: doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych, doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in.: badanie marketingowe na rynku docelowym), doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny, doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowanych.
W ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowanych w ramach II etapu).