Działanie 3.3 RPO WSL – Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – Śląsk

Dofinansowanie do 500 000 PLN dla projektów przyczyniających się do rozwoju modelu gospodarki elektronicznej w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach na Śląsku.

Termin naboru:

07.08.2018 - 18.09.2018 rok

Zasady finansowania

Poziom wsparcia

  • maksymalny poziom wsparcia (dofinansowania): 50% (wydatki w ramach de minimis) oraz do 45% pomoc publiczna
  • minimalne dofinansowanie: 50 000 zł
  • maksymalne dofinansowanie: 500 000 zł
  • okres realizacji projektu: do 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie
  • zasady wypłaty dofinansowania: system refundacyjny

Wspierane projekty


W ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz – wspierane będą inwestycje, w wyniku których przedsiębiorstwa z kategorii MŚP będą mogły prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie, świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).

Rodzaje projektów (modele)


Inwestycje wspierane w ramach działania muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się z poniższe modele:

B2B Business to Business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
B2C Business to Consumer, model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.
B2E Business to Employee, model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
C2C Consumer to Consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Zainteresowany dofinansowaniem? Skontaktuj się z nami